Don’t you be afraid, for I am with you; don’t be dismayed, for I am your God; I will strengthen you; yes, I will help you; yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. I will help you,” declares the LORD. English:- For I Am The Lord , Your God, Who Takes Hold Of Your Right Hand And Says To You, Do Not Fear; I Will Help You. See more ideas about isaiah 41 10, bible verses, bible quotes. We have nothing to fear, if we are totally obedient to God. பூமியின் கடையாந்தரங்களிலும் தூரமான சமுத்திரங்களிலுமுள்ளவர்கள் எல்லாரும் நம்பும் நம்பிக்கையாயிருக்கிற எங்கள் இரட்சிப்பின் தேவனே, நீர் பயங்கரமான காரியங்களைச் செய்கிறதினால் எங்களுக்கு நீதியுள்ள உத்தரவு அருளுகிறீர். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. “Your Redeemer is the Holy One of Israel. Isaiah 41:13 For I, Jehovah thy God, Am strengthening thy right hand, He who is saying to thee, `Fear not, I have helped thee.' Isaiah 41:13 King James Version (KJV). இந்த யுத்தத்தைப் பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல; Jude மனுஷரே, எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்துநின்று கர்த்தர் உங்களுக்குச் செய்யும் இரட்சிப்பைப் பாருங்கள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்; நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராகப் புறப்படுங்கள்; கர்த்தர் உங்களோடே இருக்கிறார் என்றான். I Will Turn The Desert Into Pools Of Water, And The Parched Ground Into Springs. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். Another worker uses a hammer and makes the metal smooth. நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய்ப் பலப்படவும். இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன். English:- "Bring In Your Idols To Tell Us What Is Going To Happen. Isaiah 41:14 Do Something, Whether Good Or Bad, So That We Will Be Dismayed And Filled With Fear. Isaiah 40:29 He gives power to the faint and increases the strength of the weak. English:- I Took You From The Ends Of The Earth, From Its Farthest Corners I Called You. If you are going to wish your son, daughter, niece, nephew and your friends, send these meaningful bible verses to wish and greet them on their birthday. Isaiah 41 41 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. No One Told Of This, No One Foretold It, No One Heard Any Words From You. The Class of 2022 prospect attends Fayetteville High School and has an 88 rating (high 3-star) from the 247 Sports Composite List. ஏசாயா 41:10நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்; என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன். 12 You will look for them but will not find them, those who used to fight you; they will be destroyed and brought to nothing, those who made war on you.. 13 For I, Yahweh, your God, I grasp you by your right hand; I tell you, 'Do not be afraid, I shall help you.'. # 41:7 anvil A heavy metal block. The readings are chronological. He encourages the man who works with gold. தேவதூதன் அவளை நோக்கி: மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபைபெற்றாய். English:- So Do Not Fear, For I Am With You; Do Not Be Dismayed, For I Am Your God. 13 For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee. Inspirational Bible Verses for Birthdays. This differs from the other Chronological Bible In a Year plan by reading part from the Old Testament and part from the New Testament each day.. இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர்; ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே; நான் உனக்குக் கேடகமும், உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார். For I am the LORD your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you. your own Pins on Pinterest A worker puts hot metal on an anvil and beats the hot metal to change its shape. Produce your cause — He renews his challenge to the idolaters to plead the cause of their idols, and give convincing proof of their divinity: see on Isaiah 41:1. Isaiah Chapter 41 Continued Isaiah 41:14 “Fear not, thou worm Jacob, [and] ye men of Israel; I will help thee, saith the LORD, and thy redeemer, the Holy One of Israel.” “Worm”: This refers to the contempt of Israel by the ungodly nations, and the same term is used … ஏசாயா 41:10 in English nee Payappadaathae, Naan Unnudanae Irukkiraen; Thikaiyaathae, Naan Un Thaevan; Naan Unnaip Palappaduththi Unakkuch Sakaayampannnuvaen; En Neethiyin Valathukaraththinaal Unnaith Thaanguvaen. But even better than that, I enjoy finding Christian songs that are titled after Bible verses. அப்பொழுது அவர்: இவனுக்கு லோகம்மீ என்னும் பேரிடு; ஏனெனில் நீங்கள் என் ஜனமல்ல, நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பதில்லை. See more ideas about book of isaiah, isaiah, bible verses. ராஜாவின் வல்லமை நீதியில் பிரியப்படுகிறது, தேவரீர் நியாயத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்; நீர் யாக்கோபில் நியாயமும் நீதியும் செய்கிறீர். He Treads On Rulers As If They Were Mortar, As If He Were A Potter Treading The Clay. 9. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.” You can pray against the spirit of fear as follows: Recent Updates. 6 “Workers help each other. English:- See, They Are All False! Isaiah 41:14 Do not fear, O worm Jacob, O few men of Israel. For I am the LORD, your God, who grasp your right hand; It is I who say to you, Do not fear, I will help you. Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Isa:41:2: Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings? Some, but not all, scholars accept that only chapters 1–3 contain material from the late 8th century prophet Micah. ... ஏசாயா 41 - 42 (#0799) Isaiah Tamil Bible Study - Duration: 24:18. Their Deeds Amount To Nothing; Their Images Are But Wind And Confusion. For I am the LORD your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you. Read and listen to the Tamil Bible (திருவிவிலியம்) - Isaiah Chapter - 41 ( எசாயா அதிகாரம் - 41 ). In the course of one year, this plan reads through the entire Bible. Isaiah Sategna is a 5’11 170 pound wide receiver from Fayetteville, AR. I will help you,” declares the LORD. Study This. your own Pins on Pinterest English:- He Pursues Them And Moves On Unscathed, By A Path His Feet Have Not Traveled Before. You little handful of Israel! நான், நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்; சாகப்போகிற மனுஷனுக்கும், புல்லுக்கொப்பாகிற மனுபுத்திரனுக்கும் பயப்படுகிறதற்கும், வானங்களை விரித்து, பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி, உன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை மறக்கிறதற்கும் நீ யார்? Isaiah 41:11 in Other Translations King James Version (KJV) Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded: they shall be as nothing; and they that … Continue reading "Isaiah 41:11 in Tamil" நீ உன் சத்துருக்களுக்கு எதிராக யுத்தஞ்செய்யப் புறப்பட்டுப் போகையில், குதிரைகளையும் இரதங்களையும், உன்னிலும் பெரிய கூட்டமாகிய ஜனங்களையும் கண்டால், அவர்களுக்குப் பயப்படாயாக; உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார். English:- I Was The First To Tell Zion, 'Look, Here They Are!' Isaiah 41:13 For I am the LORD your God, who takes hold of your right hand and says to you: "Do not fear, I will help you." Another worker uses a hammer and makes the metal smooth. நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? Isaiah 41:13 in all English translations. Then he encourages the man at the anvil. 15 Behold, I will make you into a threshing sledge, new and sharp, with many teeth. Isaiah 41:13 . தூதன் அவனை நோக்கி: Zechariahவே, பயப்படாதே, உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது, உன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து உனக்கு ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவனுக்கு John என்று பேரிடுவாயாக. The strength that we have is a spiritual strength. Category: Bible Message Tags: Bible Message, Isaiah, Isaiah 41, Isaiah 41:13 Isaiah 41:13. I will help you, declares the LORD. The sites consider him the 384th best player in his class (58th best WR and 4th best player in Arkansas). We have nothing to fear, if we are totally obedient to God. They encourage each other to be strong. பயப்படாதே, நான் உன்னோடே இருக்கிறேன்; நான் உன் சந்ததியைக் கிழக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி, உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டிச்சேர்ப்பேன். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 41 » Isaiah 41:10 in Tamil. There are usually 3 chapters per day. Those Who Wage War Against You Will Be As Nothing At All. English:- "See, I Will Make You Into A Threshing Sledge, New And Sharp, With Many Teeth. This summary of the book of Isaiah provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Isaiah. உன்னை உண்டாக்கினவரும், தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவரும், உனக்குத் துணைசெய்கிறவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது; என் தாசனாகிய யாக்கோபே, நான் தெரிந்துகொண்ட யெஷூரனே, பயப்படாதே. 6 “Workers help each other. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, &c.--How entirely this final beatitude has its ground in the Old Testament, is evident from the concluding words, where the encouragement held out to endure such persecutions consists in its being but a continuation of what was experienced by the Old Testament servants of God. I am the one who helps you, declares the Lord; your Redeemer is the Holy One of Israel. சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். WELCOME TO 1ST TAMIL HOLY E-BIBLE (Since 1998) Twitter Contact: HOME: I love to reference a verse from the Bible when I write about Christian songs. 14 Do not fear, O worm of Jacob, O few men of Israel. என் ஆத்துமா உம்மைத் தொடர்ந்து பற்றிக்கொண்டிருக்கிறது; உமது வலதுகரம் என்னைத் தாங்குகிறது. reading plan for the month of june; 1st portion 2nd portion 3rd portion date book chapter book chapter book chapter 1: joshua : 18: isaiah : 24: hebrews Isaiah Sategna is a 5’11 170 pound wide receiver from Fayetteville, AR. I Will Set Pines In The Wasteland, The Fir And The Cypress Together. துன்மார்க்கருடைய புயங்கள் முறியும்; நீதிமான்களையோ கர்த்தர் தாங்குகிறார். Venue Bethany Christian Life Centre – Colombo 10 129, Jayantha Weerasekara Mawatha, colombo, Sri Lanka + Google Map « VBS (Sunday School) They encourage each other to be strong. You can use it freely and you can redistribute freely. — Fear not, for I [am] with thee; be not dismayed, for I [am] thy God: I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Here we are presenting the best bible verse for the birthday. For I am the LORD your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you. யாருக்கு அஞ்சுவேன்? Then he encourages the man at the anvil. Some, but not all, scholars accept that only chapters 1–3 contain material from the late 8th century prophet Micah. 15 Behold, I will make you into a threshing sledge, new and sharp, with many teeth. But how, it may be asked, could such beautiful features of character provoke persecuti… திருவிவிலியம் Tamil Bible contains the word of God in Tamil lanuguage, one of the Southern Language in India Category: Bible Message Tags: Bible Message, Isaiah, Isaiah 41, Isaiah 41:13 Isaiah Chapter 41 Continued Isaiah 41:14 “Fear not, thou worm Jacob, [and] ye men of Israel; I will help thee, saith the LORD, and thy redeemer, the Holy One of Israel.” “Worm”: This refers to the contempt of Israel by the ungodly nations, and the same term is used … Isa:41:1: Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. English:- Who Told Of This From The Beginning, So We Could Know, Or Beforehand, So We Could Say, 'He Was Right'? Let The Nations Renew Their Strength! “Your Redeemer is the Holy One of Israel. Isaiah 41:4. Who hath wrought and done it Contrived and effected it, formed the scheme, and brought it to pass; namely, raising up the righteous man from the east, and succeeding him in the manner described: calling the generations from the beginning? Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" Discover (and save!) தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்? TWR India - TAMIL Trans World Radio 913 views. The sites consider him the 384th best player in his class (58th best WR and 4th best player in Arkansas). Isaiah 41:10 (NKJV) says, “Fear not, for I am with you; Be not dismayed, for I am your God. He Nails Down The Idol So It Will Not Topple. Isaiah 45:1. 14 Do not be afraid, Jacob, you worm! ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன். # 41:7 anvil A heavy metal block. English:- The Islands Have Seen It And Fear; The Ends Of The Earth Tremble. கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன். English:- "Present Your Case," Says The Lord . In this article I have listed what I believe to be the top 25 Christian songs titled after Bible verses. நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய, கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை; உன்னைக் கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான். English:- I Look But There Is No One- No One Among Them To Give Counsel, No One To Give Answer When I Ask Them. Fear thou not, for I am with thee; be not dismayed, for I am thy God; I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. English:- "All Who Rage Against You Will Surely Be Ashamed And Disgraced; Those Who Oppose You Will Be As Nothing And Perish. கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கிவிடுகிறார். பின்னும் கர்த்தர்: அநுக்கிரக காலத்திலே நான் உமக்குச் செவிகொடுத்து, இரட்சணியநாளிலே உமக்கு உதவிசெய்தேன்; நீர் பூமியைச் சீர்ப்படுத்தி, பாழாய்க்கிடக்கிற இடங்களைச் சுதந்தரிக்கப்பண்ணவும்; அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம்; அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம்; அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களைத் துரத்தி, அவர்களை அழித்துப்போடு என்று கட்டளையிடுவார். Or Declare To Us The Things To Come. You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine. கர்த்தர் என் ஜீவனின் பெலனானவர். 10. நான் அவர்களைக் கர்த்தருக்குள் பலப்படுத்துவேன்; அவர்கள் அவருடைய நாமத்திலே நடந்துகொள்ளுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். He Hands Nations Over To Him And Subdues Kings Before Him. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah Jeremiah Lamentations Baruch Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai Zachariah Malachi THE NEW TESTAMENT (Rheims, A.D. The desolate— The church of the Gentiles, which in the times of the Old Testament was desolate, does now bring forth … your own Pins on Pinterest This church, consisting at first of the Jews, and afterwards of the Gentiles, had been barren, 'till the coming of Christ. Isaiah chapter 41 KJV (King James Version) 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.. 2 Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings? Isaiah 45:1. Isaiah 41:13 | Tamil - Duration: 0:04. Tell Us What The Former Things Were, So That We May Consider Them And Know Their Final Outcome. உமக்கு வல்லமையுள்ள புயமிருக்கிறது; உம்முடைய கரம் பராக்கிரமமுள்ளது; உம்முடைய வலதுகரம் உன்னதமானது. உன் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலதுகையைப் பிடித்து பயப்படாதே, நான் உனக்குத் துணைநிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன். A worker puts hot metal on an anvil and beats the hot metal to change its shape. Isaiah 41:12 Thou seekest them, and findest them not, The men who debate with thee, They are as nothing, yea, as nothing, The men who war with thee. அவன் விழுந்தாலும் தள்ளுண்டுபோவதில்லை; கர்த்தர் தமது கையினால் அவனைத் தாங்குகிறார். I, The Lord -With The First Of Them And With The Last-i Am He.". He Turns Them To Dust With His Sword, To Windblown Chaff With His Bow. But You Will Rejoice In The Lord And Glory In The Holy One Of Israel. or rather here begins the answer to the above question, which may be rendered, he that calleth the generations from the beginning your own Pins on Pinterest இதோ, தேவனே என் இரட்சிப்பு; நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன்; கர்த்தராகிய யேகோவா என் பெலனும், என் கீதமுமானவர்; அவரே எனக்கு இரட்சிப்புமானவர். Have no fear, for I am with you; do not be looking about in trouble, for I am your God; I will give you strength, yes, I will be your helper; yes, my true right hand will be your support. Sep 3, 2017 - This Pin was discovered by Tamil mani. Isaiah 41:10 Explained— “Fear Not, For I Am With You” ... Romans 10:13 Explained —“Call Upon the Name of the Lord” God extends to all people the opportunity to be saved and gain everlasting life, regardless of their nationality, race, or social status. The latest material comes from the post-Exilic period after the Temple was rebuilt in 515 BCE, so that the early 5th century BCE seems to be the period when the book was completed. English:- "Who Has Stirred Up One From The East, Calling Him In Righteousness To His Service ? He is our very present help in trouble. Isaiah 41 41 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. nee Payappadaathae, Naan Unnudanae Irukkiraen; Thikaiyaathae, Naan Un Thaevan; Naan Unnaip Palappaduththi Unakkuch Sakaayampannnuvaen; En Neethiyin Valathukaraththinaal Unnaith Thaanguvaen. அப்பொழுது அதிபதிகளுக்குத் தலைவனான அமாசாயின்மேல் ஆவி இறங்கினதினால், அவன்: தாவீதே, நாங்கள் உம்முடையவர்கள்; ஈசாயின் குமாரனே உமது பட்சமாயிருப்போம்; உமக்குச் சமாதானம், சமாதானம்; உமக்கு உதவிசெய்கிறவர்களுக்கும் சமாதானம்; உம்முடைய தேவன் உமக்குத் துணை நிற்கிறார் என்றான்; அப்பொழுது தாவீது அவர்களைச் சேர்த்துக்கொண்டு, அவர்களைத் தண்டுக்குத் தலைவராக்கினான். Isaiah 41:13 “For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.” The right hand of man symbolizes the spiritual side. இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? I Gave To Jerusalem A Messenger Of Good Tidings. English:- You Will Winnow Them, The Wind Will Pick Them Up, And A Gale Will Blow Them Away. Please don't make money of this application. கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் பெலன்கொடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதானம் அருளி, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். இனிச் சூரியன் உனக்குப் பகலிலே வெளிச்சமாயிராமலும், சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்குப் பிரகாசியாமலும், கர்த்தர் உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும், உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாயிருப்பார். அவனோடிருக்கிறது மாம்சபுயம், நமக்குத் துணைநின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடிருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர்தானே என்று சொல்லி, அவர்களைத் தேற்றினான்; Judeவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளின்மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். Feb 15, 2019 - This Pin was discovered by lorelei mccloskey. He Says Of The Welding, "It Is Good." Isaiah 41:13. Population total all countries: 65,675,200. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். your own Pins on Pinterest English:- Who Has Done This And Carried It Through, Calling Forth The Generations From The Beginning? I Will Strengthen You And Help You; I Will Uphold You With My Righteous Right Hand. English:- "I Have Stirred Up One From The North, And He Comes- One From The Rising Sun Who Calls On My Name. Rajan Sk 31,741 views. He is our very present help in trouble. English:- So That People May See And Know, May Consider And Understand, That The Hand Of The Lord Has Done This, That The Holy One Of Israel Has Created It. அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். Isaiah 41:13. அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்குட்படப்பண்ணி, வெள்ளியை உருக்குகிறதுபோல அவர்களை உருக்கி, பொன்னைப் புடமிடுகிறதுபோல அவர்களைப் புடமிடுவேன்; அவர்கள் என் நாமத்தைத் தொழுதுகொள்வார்கள்; நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தைக் கேட்பேன்; இது என்ஜனமென்று நான் சொல்லுவேன், கர்த்தர் என் தேவனென்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். Study This. And as the foregoing chapter literally speaks of Christ, so doth this of the church of Christ. 1582.) Discover (and save!) 13 For I the Lordthy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee. He encourages the man who works with gold. English:- "But You, O Israel, My Servant, Jacob, Whom I Have Chosen, You Descendants Of Abraham My Friend. I Said, 'You Are My Servant'; I Have Chosen You And Have Not Rejected You. English:- I Will Make Rivers Flow On Barren Heights, And Springs Within The Valleys. Blessed are the peacemakers--who not only study peace, but diffuse it. English:- I Will Put In The Desert The Cedar And The Acacia, The Myrtle And The Olive. For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.” Fear not, you worm Jacob, you men of Israel! எருசலேமே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; சீயோனே என் தேவனைத் துதி. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அநுகூலமுமான துணையுமானவர். என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு. English:- Do Not Be Afraid, O Worm Jacob, O Little Israel, For I Myself Will Help You," Declares The Lord , Your Redeemer, The Holy One Of Israel. Isa:41:1: Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. Apr 13, 2020 - Explore Christian Stress Management Bl's board "Isaiah 41 10", followed by 3279 people on Pinterest. Let Them Come Forward And Speak; Let Us Meet Together At The Place Of Judgment. Jul 20, 2020 - This Pin was discovered by Malar Tr. English:- But You Are Less Than Nothing And Your Works Are Utterly Worthless; He Who Chooses You Is Detestable. 14 Do not fear, O worm of Jacob, O few men of Israel. English:- The Craftsman Encourages The Goldsmith, And He Who Smooths With The Hammer Spurs On Him Who Strikes The Anvil. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 41 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 41 In Tamil With English Reference Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. Isaiah, Hebrew Yeshaʿyahu (“God Is Salvation”), (flourished 8th century bce, Jerusalem), prophet after whom the biblical Book of Isaiah is named (only some of the first 39 chapters are attributed to him), a significant contributor to Jewish and Christian traditions. You Will Thresh The Mountains And Crush Them, And Reduce The Hills To Chaff. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). The latest material comes from the post-Exilic period after the Temple was rebuilt in 515 BCE, so that the early 5th century BCE seems to be the period when the book was completed. Discover (and save!) 7 One worker cuts wood to make a statue. சமாதானத்தைக் கூறி, நற்காரியங்களைச் சுவிசேஷமாய் அறிவித்து, இரட்சிப்பைப் பிரசித்தப்படுத்தி: உன் தேவன் ராஜரிகம் பண்ணுகிறாரென்று சீயோனுக்குச் சொல்லுகிற சுவிசேஷகனுடைய பாதங்கள் மலைகளின்மேல் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன. மாயையைப் பேசும் வாயும், கள்ளத்தனமான வலதுகையும் உடைய அந்நிய புத்திரரின் கைக்கு என்னை விலக்கித் தப்புவியும். May 29, 2020 - This Pin was discovered by Spread LOVE Everywhere. This Tamil Bible module is completely free of cost. > Isaiah 41:13. English:- "The Poor And Needy Search For Water, But There Is None; Their Tongues Are Parched With Thirst. July 13, 2019. English:- Though You Search For Your Enemies, You Will Not Find Them. Jan 4, 2018 - This Pin was discovered by Malar Tr. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 41 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 41 In Tamil With English Reference. English:- "Be Silent Before Me, You Islands! Discover (and save!) (சேலா.). Aug 29, 2018 - The VISION concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amoz, saw during the Reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, Kings of Judah. இயேசு பிரதியுத்தரமாக: என்னை நானே மகிமைப்படுத்தினால் அந்த மகிமை வீணாயிருக்கும், என் பிதா என்னை மகிமைப்படுத்துகிறவர், அவரை உங்கள் தேவனென்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். "Set Forth Your Arguments," Says Jacob's King. God's Help to Israel … 13 For I am the LORD your God, who takes hold of your right hand and tells you: Do not fear, I will help you. Isaiah 41:13 in all English translations. Sing— The prophet having largely discoursed of the sufferings of Christ, and of the blessed fruits thereof, and here foreseeing that glorious state of the church, he breaks forth into this song of triumph. நீர் என் உத்தமத்திலே என்னைத்தாங்கி, என்றென்றைக்கும் உம்முடைய சமுகத்தில் என்னை நிலைநிறுத்துவீர். Be not afraid, for with thee I `am’, Look not around, for I `am’ thy God, I have strengthened thee, Yea, I have helped thee, yea, I upheld thee, With the right hand of My righteousness. 7 One worker cuts wood to make a statue. The strength that we have is a spiritual strength. They Approach And Come Forward; English:- Each Helps The Other And Says To His Brother, "Be Strong!". But I The Lord Will Answer Them; I, The God Of Israel, Will Not Forsake Them. English:- Tell Us What The Future Holds, So We May Know That You Are Gods. Isaiah 41:13 “For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.” The right hand of man symbolizes the spiritual side. Isaiah 41:21-24. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 35 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 35 In Tamil With English Reference Isa:41:2: Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings? பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார். Isaiah 41:13-14. Discover (and save!) The Class of 2022 prospect attends Fayetteville High School and has an 88 rating (high 3-star) from the 247 Sports Composite List. God's Help to Israel … 13 For I am the LORD your God, who takes hold of your right hand and tells you: Do not fear, I will help you.