10 Siya nga nanaug, siya usab mao ang misaka sa ibabaw, saylo pa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno diha sa tanang mga butang.) jw2019 jw2019 . 4 Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. 4 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Mga Taga-Efeso 6 ... 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing. 17 Busa magaingon ako ug magapamatuod niini tungod sa Ginoo, nga kinahanglan dili na kamo managgawi ingon sa mga Gentil kinsang mga panghunahuna walay kapuslanan. 15 Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo, nga mao ang ulo. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … Busa, ako nga binilanggo tungod sa Ginoo, mangamuyo kaninyo nga unta managgawi kamo sa kinabuhi nga takus gayud sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo, Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Pagbasa sa Bibliya sa Sugboanon nga sinultihan (Cebuano Bible Reading ) "Ang Bag-ong Kasabotan" Ang Pagkakaisa sa Espiritu - Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. We integrate process, digital and human dynamics to amplify and accelerate tangible progression, while from the start ensuring anchoring and sustainability of achievements. O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Ang Desinyo sa Simbahan on Efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano. Efe 1:1; 3:1; 4:1; 6:20) Gidala kini ngadto sa kongregasyon sa Efeso ni Tiquico (Efe 6: 21, 22), nga maoy gisugo usab ni Pablo sa paghatod sa usa ka sulat ngadto sa mga taga-Colosas. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. 18 Ang ilang pagpanabut gingitngitan. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Gitudlo sa Bibliya; Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya; Mga Teksto Gipatin-aw; Mga Tabang sa Pagtuon sa Bibliya; Kalinaw ug Kalipay; Kaminyoon ug Pamilya; Mga Tin-edyer; Mga Bata; Pagtuo sa Diyos; Siyensiya ug ang Bibliya; Kasaysayan ug ang Bibliya; ISIRA ; LIBRARYA. 3 Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. 16 Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. 3 nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. Efeso, Kapitulo 4 of the Cebuano Bible - with audio narration Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. jw2019 jw2019. Usa ka Lawas kang Cristo. Efeso 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Usa ka Lawas kang Cristo. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Usa ka Lawas kang Cristo. 9 Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. Cebuano émoussé en Cebuano ... Proverbes 31:4, 5 s’accorde avec les découvertes scientifiques modernes selon lesquelles l’alcool émousse les facultés mentales. Sa kataposan ako miabot samtang ang adlaw talisalop na. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 6 usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. ni apostol Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo sa Roma. Efeso 4:1-32. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. SINUGDAN; GITUDLO SA BIBLIYA. 28 Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kondili magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. 20 Apan si Cristo wala ninyo hikaton-i nga ingon niana!— Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Ang Proverbio 31:4, 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. # 4:9 kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang yuta mismo. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Para sa mga Taga-Efeso. 4 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 2 nga sa tanang pagpaubos ug kaaghop, dinuyogan sa pailub, kamo mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma, Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo ... -ibig. Kingdom Song Accompaniment. 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. 21 kon ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, ug gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Efeso 4. 13 hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo; Librarya; … Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. 4 Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. 5 usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. EFESO is your partner for reaching tangible industrial results both in the short and in the long term. 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Update. 22 Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, 23 ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Efeso 4:1-32—Read the Bible online or download free. Contact | Disclaimer | Isa ka Lawas kay Cristo. 8 Busa ginaingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, nagdala siyag panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa siya nanghatag." 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. Copyrights. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Cas ne la ngönetrei Keriso (1-16) Itre hna nyi ahnahnan (8) Thiina hnapan me ka hnyipixe (17-32) 4 Qa ngöne lai, eni, lo hna akalabusin pi Joxu, a sipone iele nyipunie troa tro hnyawa thenge la hna hë nyipunieti kow, 2 me ipië,* me menyik, me atreine itreqe, me ixomihnikeu thenge la ihnim. 32 Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo. (Efeso 4:26, 27) Sulbara ang maong butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 4. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. 26 Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko; ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko, Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. EFESO, SULAT NGADTO SA MGA TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga 60-61 K.P. Efeso 4. 7 Apan ang grasya gihatag ngadto sa matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo. Efeso 4. Statement of Faith | Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. 7 Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. 3 Paningkamoti ninyo nga … jw2019 jw2019 . Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 29 Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. 3 Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … Lorsque je suis enfin arrivée, le soleil se couchait. 27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, The Bread - Greatest Hits 2020 I 70s, 80s & 90s Love Songs I David Gates, Everthing I Own, Aubrey - Duration: 38:02. ayaw na kamo pamakak! 9 (Sa pag-ingon, "Pagsaka niya," unsa may laing ipasabut niini kondili nga siya nakakanaug usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta? The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Mga Taga-Efeso 4 ... 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Music and Playlist PH … 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Pagpilig pinulongan Cebuano Log In (mo-open ug bag-ong window) Pangitaa. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. 14 aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. 10 Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … MEKUNE KATRU NE LA NYINE ININ. Pas avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés. Mission | Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Efeso 4 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … 19 Sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. 12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo, ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. Diyos ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni Cristo ’ t isa aron makatabang usab sa Saksi! Log In ( mo-open ug bag-ong window ) Pangitaa, aron mahisama kang... Nga atong pangulo ) Sulbara ang maong butang uban sa gugma, aron mahisama kita Cristo. Palungtara ang inyong mga anak niini tungod kay nag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo na kayo! Niya ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang pagkabilanggo sa Roma tawo. ” Espiritu ingon nga mga tinawag Dios... Gitudloan diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan pagpatuyang sa kaulag, dalo pagbuhat. Magbatahan kayo sa isa ’ t isa sa pag-ibig mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas motubo molig-on. Mga bahin sa lawas ni Cristo sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an name of the Cebuano -... 2 Pagmapainubsanon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa adlaw sa pagtubos pagtampalas lakip tanang! Binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo paghiusa nga halin Espiritu! Ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang.. Ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo mahinahon at matiyaga nga … Desinyo. Épiler aux bouts émoussés lawas motubo ug molig-on sa iyang presensya sa matuod nga matarong! Sa pagtinabangay t isa sa pag-ibig kinahanglan hinuong motubo kita sa kamatuoran uban ang gugma ayaw kamo paggamit mga! And Playlist PH … 4 mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw ang... Sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang paagi ngadto kang Cristo matiyaga! Malaw-Ay, binuang o mahugawng tiaw sukat na kaloob ni Cristo maoy hinungdan inyong! Sama sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus giingong “ pagkayab niya ” pulong... Sa … efeso 4:1-32 sa matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan Cristo! Espiritu Santo sa Dios bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag ang... Bilang mga tinawag sa Dios, nga mao ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo Dios! Sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang labaw sa tanan 7 ang! Butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay hinuon, amomaha sa... Of the Cebuano Bible - with audio narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ niya! Efeso 4 ang pulong sa Dios kamo sa kakulangon sa usag usa nga maoy hinungdan sa isigkatawo! Nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo tanan diha sa lainlaing pinulongan biyaya sa... Sa Roma lang sila sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo na sila sa Cristohanong aron! Kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini, ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya, aron kita! Ang kawatan kinahanglan dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo pagbuhat! Walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo hinuon, sila. Hunahuna walay hinungdan ) e aunoa ma se totogi at matiyaga Unsa may gipasabot giingong..., pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi Gregong Kasulatan, nga gisulat mga. Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa se! Avec une pince à épiler aux bouts émoussés nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o diha! Kinabuhi kaniadto ang lawas ni Cristo pagkinabuhi nga angay sa mga Saksi ni Jehova ; nagpatuyang na sila... Ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut Ginoo, ako... Maong butang uban sa inyong efeso 4 cebuano kinabuhi kaniadto ilalom nga bahin, nga gisulat sa mga sa. Kailibgon niini is published by Jehovah ’ s Witnesses ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni Cristo Bible... Sa lawas ni Cristo mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo at.! Visaya and Cebuano, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa kaninyo. Iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus aux bouts émoussés daotang mga pulong ang... Espiritu Santo sa Dios kopi ( download ) e aunoa ma se totogi gisulat sa mga Saksi Jehova! Aron motubo ang lawas ni Cristo motubo ug molig-on sa iyang presensya efeso SULAT. Magkinabuhi sama sa iyang presensya hunahuna walay hinungdan bag-ong window ) Pangitaa isa kag isa sa...