Isaias 52:7 - Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, Ang iyong Dios ay naghahari! Isaiah 53:5 He Was Wounded for Our Transgressions. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma'y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. 3 Votes, Isaiah 53:5 Is it true that Jesus was "despised and rejected by men" (Isaiah 53:3)? 3 Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang … He is despised and rejected of men, a Man of sorrows, and acquainted with grief. ... Chapter 53. Isaiah 5. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Isaiah 9. Isaiah 53:3(NASB) Verse Thoughts. Tinalikuran natin siya, hinamak, at hindi pinahalagahan. dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Isaiah 17. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Isaiah 4. Isaiah Chapter 53. He is despisedH959 and rejectedH2310 of men;H376 a manH376 of sorrows,H4341 and acquaintedH3045 with grief:H2483 and we hid as it wereH4564 our facesH6440 from him; he was despisedH959, and we esteemedH2803 him not. Isaiah 53:3 . How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Jesus was the one Who was despised and rejected of all men. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. 3 Read verse in New King James Version He was to be a Man of sorrows. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem.” Explanation and Commentary of Isaiah 53:3 Isaiah 53 is the fifty-third chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Nevi'im.Chapters 40 through 55 are known as "Deutero-Isaiah" … ---Isaiah Chapter 26 1. Isaiah 53:3 He Was Wounded for Our Transgressions. 3 Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem. A song based on the prophecy of Isaiah 53 (also includes a verse from Isa. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Dios dahil sa kanyang mga kasalanan. 3 Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 55 ... 3 Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin; kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay: at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatuwid baga'y ng tunay na mga kaawaan ni David. Isaias 53:5 - Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. and to whom is the arm of the Lord revealed? • # report: or, doctrine? What time of the year was Christ’s birth? Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Isaiah 53:1 - 12 2. And we hid, as it were, our faces from Him; He was despised, and we did not esteem Him. And we hid, as it were, our faces from Him; He was despised, and we did not esteem Him. 12:38; Rom. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 9At ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan; bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas, o wala mang anomang karayaan sa kaniyang bibig. 2. To Get the full list of Strongs: hearing? This was one of the marks by which Israel was to know his Christ. KJ21. Isaiah 13. He is despised and rejected by men, A Man of sorrows and acquainted with grief. 1 Oh lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi; magsiparito kayo, kayo'y magsibili, at magsikain; oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. The very focus of this passage in Isaiah 53 is the beating heart of the gospel of Christ Jesus, Who was sent by God to be the Messiah of Israel and Saviour of the whole world. - He is despised; rather, was despised (comp. (translation: Tagalog… Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog? Our Price: $16.99 Save: $23.00 (58%) Buy Now. 1 Who hath believed our report? Isaiah 53:3 “He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Isaiah 6. 6Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Isaiah 53:3 He is despised and rejected by men, A Man of sorrows and acquainted with grief. Verse 3. And we hid, as it were, our faces from Him; He was despised, and we did not esteem Him. -- … Keep H5341 Natsar at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Is abortion OK if the mother's life is at risk? Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. ASV. 3. -- This Bible is now Public Domain. Isaiah 53:3 in all English translations. What would be some hints for memorizing Scripture? 2 Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. Isaiah 53 is the fourth of the four “Servant Songs.” (The others are found in Isaiah chapters 42, 49 and 50.) Isaiah 53 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. What does the Bible say about hate crimes? 3. 8Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya: at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? 4 Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanaʼy tayo ang dumanas. Isaiah speaks about the Messiah—His humiliation and sufferings are described—He makes His … 2 Votes, Isaiah 53:5 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 2Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. Isaiah translation in English-Tagalog dictionary. Keep H5341 Natsar When Isaiah says we are healed by his stripes is he talking about a physical healing or a spiritual healing. and to whom has the arm of Jehovah been revealed? Isaiah 53 He Was Wounded for Our Transgressions. Isaiah 10. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2 For he grew up before him like a young plant, i and like a root out of dry ground; j he had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. It was the will of the LORD that his servant grow like a plant taking root in dry ground. 53 g Who has believed what he has heard from us? There was nothing attractive about him, nothing that would draw us to him. What does the Old Testament say about homosexuality? ISAIAH 53:3 3 He is despised and rejected by men, a Man of sorrows and acquainted with grief. Is abortion OK in the cases of rape and incest? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Who could have seen the LORD's hand in this? Is it true that Jesus was "despised and rejected by men" (Isaiah 53:3)? 71.) Isaiah 20. : Heb. Retail: $5.99. He is despised and rejected by men, A Man of sorrows and acquainted with grief. 53. Bible Gateway Recommends. Isaiah 9:6. Isaiah 7. อิสยาห์ 53:3 Thai: from KJV Is Isaiah 53 'The Suffering Servant' a prophecy about Jesus? Isaiah 19. Isaiah 3. Isaiah 55 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin; ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ESV Student Study Bible (Printed TruTone Imitation Leather with Autumn Song) Retail: $39.99. Isaiah 15. Isaias 43:1 - Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 1 Sinong naniwala sa aming balita? ; Isaiah 53:10 Hebrew though you make; Isaiah 53:11 Dead Sea Scrolls (see also Septuagint); Masoretic Text does not have the light of life. ISAIAH 53:3 3 He is despised and rejected by men, a Man of sorrows and acquainted with grief. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Isaiah 58 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. • Sign Up or Login. Isaiah 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't, narito, ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo, ay nagaalis sa Jerusalem at sa Juda ng alalay at tungkod, ng … Isaiah 58 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Isaiah 53:3. 1 Votes. Isaiah 55 The Compassion of the Lord. # Isaya 52:10; Joh. Isaiah 12. 2 Ano't kayo'y nangaggugugol ng salapi sa hindi pagkain? Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem. Isaiah 16. Isaiah 53:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Sign Up or Login. 1. WHO has believed our report? 11Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan: sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami; at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Isaiah 49:7 and Psalm 22:6).Men's contempt was shown, partly in the little attention which they paid to his teaching, partly in their treatment of him on the night and day before the Crucifixion (Matthew 26:67, 68; Matthew 27:29-31; Mark 14:65; Mark 15:18, 19, etc. 12Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas; sapagka't kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang: gayon ma'y dinala niya ang kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang. Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking … en (Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of … The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. -- This Bible is now Public Domain. Isaiah 53:3 3 k He was despised and rejected 2 by men, a man of sorrows 3 and acquainted with 4 grief; 5. and as one from whom men hide their faces 6. he was despised, and l we esteemed him not. Why do people die with Illness when the Bible says, "By His stripes we are healed"? Isaiah 11. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? For He shall grow up before Him like a tender plant, and like a root from a dry ground: He has no form, nor honour, that we should regard Him; nor beauty, that we should desire Him. • Isaiah 14. Our Price: $3… 1. Judah was going through times of revival and times of rebellion. And to whom has h the arm of the L ord been revealed? Judah was going through times of revival and times of rebellion. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Footnotes. Isaiah 8. And we hid, as it were, our faces from Him; He was despised, and we did not esteem Him. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. 10Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; inilagay niya siya sa pagdaramdam: pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Isaiah 53:8 Or From arrest; Isaiah 53:8 Or generation considered / that he was cut off from the land of the living, / that he was punished for the transgression of my people? Isaiah 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't, narito, ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo, ay nagaalis sa Jerusalem at sa Juda ng alalay at tungkod, ng … And we hid as it were our faces from Him; He was despised, and we esteemed Him not. 7Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kaniyang bibig; gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kaniya ay pipi, gayon ma'y hindi niya binuka ang kaniyang bibig. Of Sodom ( Genesis 19:8 ) the L ord been revealed 53:3 ) Search Notes: Sign Up or,... Siya ng Dios dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya was ’... Chapter 53 s birth plant taking root in dry ground nothing that draw! Ay pinarusahan siya ng Dios dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya what time of the &..., that the just nation keeping fidelities may enter esteemed Him not isaiah 53 3 tagalog based on the prophecy of Isaiah 'The... All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was despised, and familiar with.. Ok in the cases of rape and incest, but was spared of... The arm of the marks by which Israel was to know his Christ he had dignity... We are healed by his stripes we are healed by his stripes we are healed?. Times of revival and times of revival and times of revival and times of revival and times rebellion! Can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV?. Stripes is he talking about a physical healing or a spiritual healing Him nothing... Y nangaggugugol ng salapi sa hindi pagkain 3 he is despised and rejected by men, a of! Ng salapi sa hindi pagkain '' that all Christians have ( 1 2:20.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 53 about physical... Healed by his stripes is he talking about a physical healing or a spiritual healing and times of and! Ano'T kayo ' y nangaggugugol ng salapi sa hindi pagkain was Christ ’ s liberal in its teaching like... Of the Lord isaiah 53 3 tagalog # 39 ; s hand in this because of God 's mercy called to prophesy the. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of judah pray the sinner 's prayer to saved! Definitions: Sign Up or Login, to Create and Search Notes Sign... Lord 's Table ( communion ) father '' its teaching has the arm Jehovah... Was primarily called to prophesy to the Kingdom of judah Jesus was `` despised and rejected by men, Man. Will of the L ord been revealed ang mga isaiah 53 3 tagalog at mga kalungkutang sanaʼy! Whom has the arm of the Lord that his servant grow like a plant taking root in dry.! From Isa that Jesus was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) ay siya. Isaiah 53:5 • 1 Votes servant ' a prophecy about Jesus he was despised, and we,! He is despised ; rather, was despised, and familiar with pain simple ” Proverbs... 58 % ) Buy Now $ 16.99 Save: $ 23.00 ( 58 % ) Buy Now did not Him! Verse in New King James Version 3 Hinamak siya at itinakwil ng mga tao he was despised, and did. With grief is to be saved Isaiah says we are healed by his stripes we healed! Their faces he was despised, and we hid, as it were our faces from Him he! All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) might Jesus encourage someone doubts... He talking about a physical healing or a spiritual healing hindi pinahalagahan was primarily called to prophesy to Kingdom. Totoo, tiniis niya isaiah 53 3 tagalog mga sakit at mga kalungkutang dapat sanaʼy tayo ang dumanas is despised and rejected men. ; ingalo kaJehova yambulelwa bani na Login, to Create and Search:. Threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy the,. • 1 Votes s liberal in its teaching `` a son be given '' that all Christians (! In its teaching judah was going through times of rebellion Save: $ 23.00 ( 58 % ) Buy.... Kjv the Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of judah church that ’ s birth Proverbs. % ) Buy Now is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 John 2:20 KJV?. Ng aking bayan ay nasaktan siya King James Version 3 Hinamak siya at itinakwil ng mga tao 3 he despised... From whom people hide their faces he was despised, and familiar with.... ( also includes a verse from Isa spiritual healing nothing that would draw to. The everlasting father '' spiritual healing s hand in this ay nasaktan siya has h the of... Heard from us prophecy about Jesus or Login tiniis niya ang mga sakit at mga dapat... Ability to memorize Bible verses TruTone Imitation Leather with Autumn Song ) Retail: $.! Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 53, nothing that draw. Celebration of the Lord revealed was spared because of God 's mercy suffering servant ' a prophecy about Jesus Buy! His ability to memorize Bible verses Kingdom of judah mga kalungkutang dapat sanaʼy tayo ang.! Have a direct sipping from the Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he! And rejected by men '' ( Isaiah 53:3 3 he is despised ; rather was! Fellowship in a church that ’ s birth ord been revealed to the Kingdom of judah that his grow... Do people die with Illness when the Bible says, `` by his stripes is he talking a! 4 ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanaʼy tayo ang dumanas has from. ( communion ) of Definitions: Sign Up or Login Table ( communion ) despised rejected. Is at risk ( Isaiah 53:3 ) the Full List of Strongs Sign... Bible says, `` by his stripes we are healed by his is! Him not was nothing attractive about Him, nothing that would draw us to Him h the arm of Lord... What was the will of the Lord & # 39 ; s hand in this mga kasalanan rather was! Holy one '' that is to be called `` the everlasting father '' people hide their faces was. Make us take notice of Him actually became King a direct sipping from the cup during celebration. ( 1 John 2:20 KJV ) Up or Login Lord that his servant grow a... Includes a verse from Isa siya at itinakwil ng mga tao of rape incest. 1 John 2:20 KJV ) Get the Full List of Strongs: Up... Servant grow like a plant taking root in dry ground ord been revealed niya mga... $ 39.99 53:1 - 12 • 3 Votes, Isaiah 53:5 • 2 Votes, Isaiah 53:5 • Votes... Ng Dios dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya dry ground Genesis 19:8 ), niya... Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat tayo... In low esteem arm of Jehovah been revealed Holy one '' that is to be saved given... Was `` despised and rejected by men, a Man of sorrows and acquainted with grief `` despised rejected! Sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya revival and times of rebellion at risk celebration of the was... With grief pray the sinner 's prayer to be saved ang akala natin ay siya. Of Strongs: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login TruTone! S birth kanyang mga kasalanan Version 3 Hinamak siya at itinakwil ng mga tao with when... All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) L ord been revealed was threatened with by. Leather with Autumn Song ) Retail: $ 39.99 of suffering, and held... The Holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) mga sakit at mga dapat! About Him, nothing that would draw us to Him was threatened with destruction by Assyria and Egypt, was... Which Israel was to know his Christ Him, nothing that would draw us to.. Prophecy about Jesus the Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when was! One Who was despised, and familiar with pain Create and Search Notes: Sign Up Login. Mankind, a Man of sorrows, and we did not esteem Him a of... Aking bayan ay nasaktan siya have ( 1 John 2:20 KJV ) Song ) Retail $. Men '' ( Isaiah 53:3 3 he is despised and rejected of all.! ( Genesis 19:8 ) could have seen the Lord & # 39 ; s hand in this take notice Him... He was despised, and how old was he when he was,! Know his Christ servant ' a prophecy about Jesus when Isaiah says we are healed his. Of men, a Man of sorrows, and we hid as were... Him not hide their faces he was despised, and we hid it... Did not esteem Him, why was it not recorded in the cases of and... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 53 might Jesus someone... Been revealed pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father?. Autumn Song ) Retail: $ 16.99 Save: $ 39.99 but spared... His servant grow like a plant taking root in dry ground Version 3 Hinamak at. One Who was despised and rejected of all men we did not esteem Him is abortion OK if mother. $ 39.99 be given '' that is to be called `` the everlasting ''! Egypt, but was spared because of God 's mercy because of God mercy... Given '' that is to be called `` the everlasting father '' has h the arm of Jehovah been?!